Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA

Da bi se mogao obavljati obrt fizička osoba mora ispunjavati slijedeće uvjete:

a) opći uvjeti:

1. da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom, te

2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

b) posebni uvjeti:

1. da ima stručnu osposobljenost, odgovarajuću stručnu spremu ili položen majstorski ispit ako se otvara vezani i povlašteni obrt.

To je propisano člankom 4. Zakona o obrtu (pročišćeni tekst) ( NN 49/03 )  i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu ( NN 68/07).

Osoba koja ispunjava sve uvjete osim uvjeta stručne osposobljenosti, odgovarajuću stručnu spremu ili položenog majstorskog ispita može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli djelatnika koji udovoljava tim uvjetima. Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem.

 

VRSTE OBRTA

Obrti mogu biti: slobodni, vezani i povlašteni.

Slobodni su obrti oni koji nisu uvjetovani stručnom osposobljenošću (ne traži se ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuću stručnu spremu i majstorski ispit), već je potrebno samo ispunjavati opće uvjete za otvaranje obrta.

Vezani su obrti oni za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća stručna sprema ili majstorski ispit. Vezane obrte mogu obavljati fizičke osobe-izumitelji na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu, te fizičke osobe sa završenom odgovarajućom srednjom stručnom spremom ako je sjedište obrta na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi i Zakonom o otocima uz obvezu da moraju u roku od dvije godine nakon stjecanja uvjeta za polaganje majstorskog ispita položiti majstorski ispit za odgovarajuće majstorsko zvanje.

Povlašteni su obrti oni koje obrtnik ili pravna osoba smije obavljati isključivo temeljem povlastice odnosno dozvole, koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o obrtu.

Vezani i povlašteni obrti, kao i stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje propisani su Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN, 42/08.).

Moguće je otvoriti i zajednički obrt (dvije ili više osoba).Tada je potrebno zaključiti, međusobno ugovor o ortakluku ( reguliran Zakonom o obveznim odnosima Narodne novine 35/05.), kojim se reguliraju prava i obveze. Taj ugovor mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
 

PROSTOR I OPREMA

Ako je za obavljanje obrta potreban prostor i oprema, tada oni moraju udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti. Obrt se može obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za djelatnost koji su utvrđeni Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama, Narodne novine 101/95.

TVRTKA I SJEDIŠTE OBRTA

Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje. Tvrtka sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Tvrtka se mora istaknuti na ulazu u sjedište obrta i izdvojene pogone u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.

Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednom od mjesta koje obrtnik odredi. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojemu obrtnik ima prebivalište. Obrtnik može promijeniti sjedište obrta.


OTVARANJE OBRTA

Registracija obrta obavlja se u nadležnom uredu državne uprave u županiji, u uredu za gospodarstvo. Na istom mjestu možete dobiti i sve potrebne informacije o potrebnoj dokumentaciji i pristojbama koje treba uplatiti prilikom otvaranja obrta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • zahtjev za upis u obrtni registar - 2 primjerka
 • obrazac RL-1 (podaci o obrtu) - 2 primjerka
 • obrazac RL-2 (podaci o izdvojenom pogonu - ukoliko ih ima)
 • obrazac RL-3 (podaci o djelatnostima obrta) - 2 primjerka

Obrasce neki uredi imaju pripremljene ili su u elektronskom obliku pa se ispunjavaju na licu mjesta. Ako to nije slučaj, obrasci se mogu nabaviti u knjižarama i papirnicama.

Osim ovih obrazaca potrebno je priložiti i:

 • fotokopiju osobne iskaznice;
 • liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada;
 • svjedodžbu ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno majstorskom ispitu za podnositelja (ili zaposlenika ako podnositelj ne ispunjava taj uvjet), preslika radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od Općinskog suda;
 • Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od Prekršajnog suda;
 • Potvrdu o pravu korištenja poslovnog prostora (ukoliko je vlasnik obrta ujedno i vlasnik ili suvlasnik poslovnog prostora u kojem će se obavljati obrt, dovoljan je ZK izvadak, u suprotnom potrebno je predočiti ugovor o zakupu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje pravo na korištenje prostora) ;
 • ovjereni ugovor o ortakluku za otvaranje zajedničkog obrta.

 

PRISTOJBE:

Prilikom otvaranja obrta potrebno je uplatiti sljedeće pristojbe:

 • upravna pristojba u iznosu 270,00 kn (u nekim mjestima 250,00 kn + 20,00 kn biljega);
 • troškovi obrtnice u iznosu 500,00 kn (200,00 kn za osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, za što je potrebno priložiti potvrdu Zavoda).

Određene kategorije osoba oslobođene su plaćanja pristojbe:

 • branitelji (prilažu potvrdu ureda za obranu prema mjestu prebivališta);
 • osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža (prilažu potvrdu Zavoda za zapošljavanje);
 • oslobođenja postoje za još neke kategorije (informacije možete dobiti u uredima za gospodarstvo).

 

POČETAK OBAVLJANJA OBRTA:

Obrt se može registrirati bez upisa početka obavljanja djelatnosti. Početak obavljanja djelatnosti mora se upisati najkasnije godinu dana od izdavanja obrtnice.

U roku 8 dana od početka obavljanja obrta, morate ga prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obrta. Prijava se obavlja na obrascu prijave u registar poreznih obveznika (RPO obrazac). Osim toga, možete odlučiti želite li od početka biti obveznici PDV-a, budući da to niste obvezni do razine primitaka od 80.000,00 kn. Jednako tako možete prijaviti popis dugotrajne imovine koju unosite u obrt. Prijava imovine obavlja se prema njenom originalnom računu ili prema njenoj tržišnoj vrijednosti, s tim da vrijednost pojedinačne stavke mora biti veća od 1.000,00 kn. U prijavi na RPO obrascu morate prijaviti i osobu koja će vam voditi poslovne knjige.

U roku od 15 dana od početka obavljanja obrta, morate ga prijaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje - HZZO i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje - HZMO (više informacijama o načinu prijava i obvezama možete dobiti u ispostavama spomenutih institucija).

Za obavljanje djelatnosti potreban vam je pečat koji možete izraditi nakon što dobijete rješenje o upisu u obrtni registar. Osim toga, za poslovanje vam treba i žiro-račun koji možete otvoriti u nekoj od banaka.


ŠTO URADITI AKO URED ZA GOSPODARSTVO U ROKU OD 15 DANA NE IZDA RJEŠENJE I OBRTNICU?

Nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Ured Grada Zagreba izdat će obrtnicu, odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje obrtnice najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje obrtnice. U suprotnom osoba može ako smatra da ispunjava uvjete propisane Zakonom o obrtu započeti s obavljanjem obrta o čemu prethodno pismeno izvješćuje nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Ured Grada Zagreba.

Nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Ured Grada Zagreba izdat će obrtnicu i takvoj osobi koja je započela s obavljanjem obrta ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o obrtu, a ako ne tada će se smatrati da se obrt obavlja protivno Zakonu o obrtu.


VOĐENJE OBRTA

Obrtnik može obavljati obrt u više izdvojenih pogona u kojim mora imenovati stručnog poslovođu i to prijaviti nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba.

Obrtnik može slobodni i vezani obrt vodi sam ili putem stručnog poslovođe koji mora biti u radnom odnosu kod obrtnika.

Obrtniku u obavljanju obrta mogu pomagati bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici i usvojitelji, pastorčad i osobe koje je obrtnik dužan uzdržavati.

Više o otvaranju obrta, kao i o drugom što treba znati kod otvaranja obrta prije početka obavljanja obrta treba vidjeti na web stranici http://www.hitro.hr/Default.aspx servisu Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom i na web stranici e-obrt koja omogućuje upis podataka potrebnih za pokretanje postupka osnivanja obrta.

Više o otvaranju obrta možete pronaći na ovim web stanicama:

 • E - obrt elektronička usluga koja omogućava upis podataka potrebnih
  za pokretanje postupka osnivanja obrta
 • Portor - Portal obrtnog registra Republike Hrvatske (Veoma koristan portal Uprave za obrt koji će vam skratiti put prilikom registracije obrta)

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!