Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Kako otvoriti obrt

Što je obrt?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost utvrđenu u popisu vezanih i povlaštenih obrta ako izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena (čl. 2. st. 2. Zakona o obrtu).

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

 1. slobodni obrti - obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete za registriranje obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema
 2. vezani obrti - obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
 3. povlašteni obrti - obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom, ovisno o djelatnosti

Uvjeti za registriranje obrta

Zakonom o obrtu propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje obrta.

 1. Opći uvjeti (čl.8. Zakona o obrtu) koje fizička osoba mora ispuniti su slijedeći:
  • da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje
  • da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta
 2. Posebni uvjeti:
  • stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen majstorski ispit, ako se radi o vezanom obrtu (čl.9. Zakona o obrtu)
  • udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom (čl.9. Zakona o obrtu)
  • povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta

Iznimke u odnosu na poseban uvjet:

 • Iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ukoliko na takovim poslovima zaposli radnika, u punom radnom vremenu, koji udovoljava propisanim uvjetima što se i upisuje u obrtni registar.
 • Posebna je povoljnost predviđena za obrte sa sjedištem na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko - planinskim područjima i Zakonom o otocima, koje fizičke osobe mogu obavljati bez položenog majstorskog ispita ukoliko imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu uz uvjet da majstorski ispit polože naknadno, u roku od 3 godine od dana upisa obrta u obrtni registar.

Prostor

Prostor, oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti. (čl. 11. Zakona o obrtu).

Zajedničko obavljanje obrta

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Za zajedničko obavljanje vezanih obrta dovoljno je da jedna od osoba, uz opće uvjete, ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenost, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita. Međusobni odnosi osoba uređuju se pisanim ugovorom i primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

Napomena

Uz uvjete iz Zakona o obrtu, prilikom registriranja obrta treba obratiti pažnju i na zakonske propise (kao npr. Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, itd.) koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti., osobito za uvjete prostora, stručne spreme ili posebnih dozvola i koncesija.

Obrt i trgovačko društvo - usporedba

Opis Obrt Trgovačko društvo
Temeljni kapital Nema 10,00 kuna za j.d.o.o.
20.000,00 kuna za d.o.o.
200.000,00 kuna za d.d.
Troškovi osnivanja 470,00 kuna
(Iznimno, u razdoblju od 01. siječnja 2015. do 1. siječnja 2016. godine, za izdanu obrtnicu, fizička osoba se oslobađa plaćanja iste pa će u tom razdoblju trošak registriranja obrta iznositi 270 kuna.)
cca 800,00 kuna do 6.000,00 kuna
Vrijeme potrebno za registrir./osnivanje Obično od 1 do 3 dana, a maksimalno 15 dana 40 dana
Mjesto registracije Nadležni ured državne uprave u županiji ili Gradu Zagrebu Trgovački sud
Odgovornost Cjelokupnom imovinom obrtnika * Visinom temeljnog kapitala
Knjigovodstvo Jednostavno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o dohotku Dvojno knjigovodstvo po Zakonu o računovodstvu
Članstvo u Komori Hrvatska obrtnička komora Hrvatska gospodarska komora
Djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti
Porezne stope Zakon o porezu na dohodak „Narodne novine", broj 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 43/2013, 120/2013, 125/2013 i 148/2013

 

Članak 8.
(1) Porez na dohodak plaća se po stopi od 12% od porezne osnovice do visine jednostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između jednostrukog i četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Porez na dohodak prema stavku 1. ovoga članka uvećava se za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima, a umanjuje se ako jedinice lokalne samouprave propišu niži udio u porezu na dohodak od onog koji im pripada po posebnom zakonu.

20%
Zaposleni Nema ograničenja Nema ograničenja
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost   Izdani račun
Pomaganje u radu članova obiteljskog kućanstva (bez ugovora o radu) da ne
Mogućnost privremene obustave rada do 1 godine da ne

* Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život (čl. 36. st. 2. Zakona o obrtu)

Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati (čl. 36. st. 3. Zakona o obrtu)

 

POČETAK OBAVLJANJA OBRTA:

Obrt se može registrirati bez upisa početka obavljanja djelatnosti. Početak obavljanja djelatnosti mora se upisati najkasnije godinu dana od izdavanja obrtnice.

 

REGISTRIRANJE OBRTA STRANIH OSOBA

Strani državljani mogu u Republici Hrvatskoj obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske i pri tome moraju ispunjavati iste uvjete za otvaranje obrta - kako opće, tako i posebne, za obavljanje vezanih obrta.

Dodatni uvjet postavljen je Zakonom o strancima (NN 130/2011 i 74/2013) koji propisuje potrebu pribavljanja dozvole za boravak i rad, a koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Postupak registriranja obrta stranca odvija na slijedeći način:

 1. registracija obrta bez datuma početka obavljanja djelatnosti
 2. pribavljanje dozvole za boravak i rad
 3. prijava datuma početka obavljanja djelatnosti u obrtu

Fizička osoba koja ima registrirani obrt na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru može u Republici Hrvatskoj obavljati vezani obrt sukladno odredbama Zakona o obrtu.

Fizička osoba koja ima registrirani obrt na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru može obavljati uslužnu djelatnost u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno odredbama Zakona o uslugama.

 

ŠTO URADITI AKO URED ZA GOSPODARSTVO U ROKU OD 15 DANA NE IZDA RJEŠENJE I OBRTNICU?

Nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Ured Grada Zagreba izdat će obrtnicu, odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje obrtnice najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje obrtnice. U suprotnom osoba može ako smatra da ispunjava uvjete propisane Zakonom o obrtu započeti s obavljanjem obrta o čemu prethodno pismeno izvješćuje nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Ured Grada Zagreba.

Nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Ured Grada Zagreba izdat će obrtnicu i takvoj osobi koja je započela s obavljanjem obrta ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o obrtu, a ako ne tada će se smatrati da se obrt obavlja protivno Zakonu o obrtu.


 VOĐENJE OBRTA

Obrtnik može obavljati obrt u više izdvojenih pogona u kojim mora imenovati stručnog poslovođu i to prijaviti nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba.

Obrtnik može slobodni i vezani obrt vodi sam ili putem stručnog poslovođe koji mora biti u radnom odnosu kod obrtnika.

Obrtniku u obavljanju obrta mogu pomagati bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici i usvojitelji, pastorčad i osobe koje je obrtnik dužan uzdržavati.

Više o otvaranju obrta, kao i o drugom što treba znati kod otvaranja obrta prije početka obavljanja obrta treba vidjeti na web stranici https://www.hitro.hr/ servisu Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom i na web stranici e-obrt koja omogućuje upis podataka potrebnih za pokretanje postupka osnivanja obrta.

Više o otvaranju obrta možete pronaći na ovim web stanicama:

 • E - obrt elektronička usluga koja omogućava upis podataka potrebnih
  za pokretanje postupka osnivanja obrta
 • Portor - Portal obrtnog registra Republike Hrvatske (Veoma koristan portal Uprave za obrt koji će vam skratiti put prilikom registracije obrta)

 

 

 

Prethodna stranica