O udruženju
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Nadzorni odbor

U Nadzorni odbor Udruženja obrtnika Poreč za mandatno razdoblje 2018-2022 imenovani su:

1.

Marin Paliska

usluge

Poreč

2.

Niko Blažanović usluge

Poreč

3.

Alen Sinožić

ugostiteljstvo

Vrsar

Izvod iz statuta:

Članak 27. 

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština na četiri godine.   

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora može prestati i:

  • - opozivom,
  • - nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.,
  • - gubitkom statusa člana Udruženja,
  • - odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
  • - ostavkom,
  • - smrću.

 

Članak 28. 

Nadzorni odbor:

1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,

2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,

3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,

4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

 

Članak 29. 

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, u sazivanju i vođenju sjednica Nadzornog odbora, zamjenjuje ga potpredsjednik.

 

Članak 30. 

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora, financijskom i materijalnom poslovanju Udruženja najmanje jedanput godišnje kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i završni račun Udruženja.

  Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može se prema potrebi koristiti uslugama stručnih službi i djelatnika izvan Udruženja.

  Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor.

Prethodna stranica