O udruženju
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Skupština

a) U skupštinu Udruženja na mandatno razdoblje 2018. - 2022. se imenuju:

Viliam 

Radessich

Dario

Barolin

Ana

Budimir

Alen

Sinožić

Zoran

Kalčić

Sandro

Krajcer

Niko

Blažanović

Robert

Mihelko

Robert

Momić

Dražen

Olić

Marin

Paliska

Duško

Perčulija

Igor

Velenik

Jadranka

Žiža

Nikica

Radović

Marjan

Velenik

Valencia

Klarić

Paulo

Šverko

Michael

Tasić

Aldo

Ukanović

Mladen

Vojinović

Vili

Čuš

Alen

Čurko

Izvod iz statuta:

Članak 16. 

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.

Skupština ima 23 člana.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Sastav Skupštine, postupak i način izbora članova Skupštine uređuje se Odlukom o raspisivanju izbora.

Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja, vodeći računa o teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Udruženja moraju se provesti 45 dana prije isteka mandata Skupštine POK-a, a najkasnije do15. listopada.

 

Članak 17. 

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

 • - ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo,
 • - nastankom okolnosti iz čl. 10. st.3.
 • - gubitkom statusa člana Udruženja,
 • - odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore,
 • - ostavkom,
 • - smrću.

 

Članak 18.

Skupština donosi:

 • - Statut
 • - Program rada
 • - Financijski proračun,
 • - Odluku o raspisivanju izbora,
 • - Poslovnik o radu Skupštine,
 • - Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju
 • - odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
 • - odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

Skupština odlučuje o:

 • - prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
 • - osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
 • - kupnji i prodaji nekretnina,
 • - najznačajnijim pitanjima obrtništva,

 

Skupština imenuje i razrješava:

 • - Predsjednika Udruženja,
 • - Potpredsjednika Udruženja,
 • - članove Upravnog odbora,
 • - članove Nadzornog odbora.

 

Članak 19. 

Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruženja.

Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:

 • 1. Nadzornog odbora
 • 2. Upravnog odbora
 • 3. Najmanje 1/3 članova Skupštine
 • 4. POK-a.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev pismeno obrazložiti.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Udruženja je dužan sazvati i održati sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

Ako predsjednik Udruženja ne sazove sjednicu Skupštine  u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik Upravnog odbora odnosno pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Skupštine u naknadnom roku od 15 dana.

 

Članak 20. 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, a kada odlučuje o Statutu, o raspisivanju izbora, financijskom proračunu, spajanju i osnivanju udruženja obrtnika te kod ponovnog odlučivanja o odlukama obustavljenim na prijedlog Predsjednika Udruženja, Područne komore ili HOK-a, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.

Prethodna stranica