Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Mjere aktivne politike zapošljavanja 2019.

 

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA 2019. (9 mjera)

1.       Potpore za zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih:

-          hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne - osobe uključene u probaciju, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci

-          mlade nezaposlene osobe do 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih ,

-          dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

-          osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih

-          osobe od 30 do 35 godina  koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci

-          osobe između 45 i 50 godina starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom unazad 6 mjeseci

-          osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih

-          osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

-          osobe između 15 i 24 godine  starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih

-          osobe starije od 50 godina

-          Osobe s invaliditetom

-          Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE:

-          Obavljate gospodarsku djelatnost

-          Ako iskoristite ovu mjeru, povećat će se neto broj zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci

-          Ako imate najmanje jednog zaposlenog radnika u posljednjih 6 mjeseci

-          Ako u posljednjih 12 mjeseci nemate neopravdan pad broja zaposlenih

-          Ako su radna mjesta koja se nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu opravdano upražnjena

-          Ako su ta opravdavno upražnjena radna mjesta rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a nisu posljedica viška radne snage

-          Ako u posljednjih 6 mjeseci nije donesena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu

Tablica: dodatna pojašnjenja

Iznos subvencije UKUPNO

 

Osoba bez završene osnovne škole i stečene kvalifikacije

Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja

Osobe bez staža osiguranja               

50% godišnjeg troška bruto plaće

22.500,00 kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

27.403,85 kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

36.057,69 kn

Dugotrajno nezaposlene osobe

Posebne skupine nezaposlenih osoba

Osobe iznad 50 godina, Bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad

50% godišnjeg troška bruto plaće

26.212,50kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

33.452,81  kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

41.822,83kn

Osobe s invaliditetom

75% godišnjeg troška bruto plaće

39.318,75kn

75% godišnjeg troška bruto plaće

50.179,21 kn

75% godišnjeg troška bruto plaće

62.734,32 kn

Osobe s invaliditetom bez staža

75% godišnjeg troška bruto plaće

33.750,00 kn

75% godišnjeg troška bruto plaće

41.105,83 kn

75% godišnjeg troška bruto plaće

54.086,60 kn

Potrebna  dokumentacija i obrasci: http://mjere.hr/potpore-za-zaposljavanje-dokumentacija-obrasci

 

2. Potpore za usavršavanje

 

Potpore za usavršavanje su državne potpore koje se dodjeljuju kako bi se potaknulo daljnje obrazovanje novozaposlenih ili zaposlenih osoba s ciljem očuvanja radnih mjesta, a zbog uvođenja novih tehnologija i proizvodnih programa te podizanja konkurentnosti. Dostupne su poduzetnicima koji djeluju profitno.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

-          Novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju iz evidencije nezaposlenih ukoliko se zapošljavaju na period od najmanje 12 mjeseci

-          Zaposlene osobe s ciljem podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Napomena: Podizanje konkurentnosti podrazumijeva da se radnici obučavaju za rad na više različitih radnih mjesta i poslovnih procesa, čime se ne podrazumijeva usklađivanje sa zakonskim normama i propisima.

-          Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda

-          Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 18.000 kn.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

-          Obavljate gospodarsku djelatnost

-          Poduzetnik ste koji djeluje profitno

-          Razradili ste troškovnik i program usavršavanja

-          Imate dokaz o uvođenju novih tehnologija ili nabavi novih proizvoda na koje se usavršavanje odnosi

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UNUTAR OVE MJERE SU SLJEDEĆI

-          Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju

-          Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja

-          Troškovi savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata u vezi korištenja tehnologije koja se uvodi

-          Dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi koji uključuju administrativne troškove, najam i režije za sate koje zaposlenici provedu u usavršavanju

-          Tečaj hrvatskog jezika za ciljanu skupinu hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva koji je trošak Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

3. Potpore za samozapošljavanje

 

OVU MJERU MOGU KORISTITI:

-          Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje

-          Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem

-          Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje poslovanja).

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

A.

-          do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad

-          za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000,00 kn

-          za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn

-          za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn

B.

do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:

-          rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)

-          prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 - 33)

-          gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)

-          građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)

-          prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1) Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.

-          Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko - komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.

-          do 85.000,00 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu

KAO NEZAPOSLENA OSOBA, KAKO BISTE KORISTILI OVU MJERU TREBATE ISPUNITI SLJEDEĆE KRITERIJE

-          Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva

-          Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu

-          Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta

-          Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA

Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja. Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti, razvijanje poslovanja u inozemstvu i sl. Uz zahtjev je potrebno dostaviti novi skraćeni poslovni plan za proširenje poslovanja (dostupan na web stranici www.mjere.hr). Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl). Ukoliko podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.

Potrebna dokumentacija i obrasci: http://mjere.hr/potpore-za-samozaposljavanje-dokumentacija-obrasci/

 

 

4. Obrazovanje nezaposlenih

 

Obrazovanje nezaposlenih je mjera unutar koje se nezaposlene osobe uključuje u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

-          Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda

-          Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

-          Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave

-          Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.500,00 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za upis u obrazovni program.

KAO OBRAZOVNA USTANOVA I VI MOŽETE BITI DIO MJERE: Vaš obrazovni program odabran je putem javne nabave

Potrebna dokumentacija i obrasci: http://mjere.hr/obrazovanje-nezaposlenih-dokumentacija-obrasci/

 

5. Osposobljavanje na radnom mjestu

 

Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera čiji je cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih za obavljanje poslova tog istog radnog mjesta. Nakon osposobljavanja nezaposlena osoba stječe potvrdu poslodavca, javnu ispravu o osposobljenosti ili potvrdu poduzetničke potporne institucije.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

-          Za stjecanje potvrde poslodavca: nezaposlene osobe s isključivo završenom srednjom školom ili bez završene osnovne škole koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati; nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 12 mjeseci koje su izgubile znanja i vještine potrebne za rad u zvanju za koje su se obrazovale; nezaposlene osobe koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja - uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.

-          Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti: nezaposlene osobe bez kvalifikacija ili sa završenom osnovnom školom ili sa završenom najviše srednjom školom koje nemaju radno iskustvo u poslu za koji će se osposobljavati.

-          Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije: nezaposlene osobe koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja - uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.

-          Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva: Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih ili Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva koji nisu prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i nemaju hrvatsko državljanstvo uz dokaz Državnog ureda za Hrvate izvan RH o statusu Hrvata povratnika.

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

-          Za stjecanje potvrde poslodavca: Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja.

-          Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

-          Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti: Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja; trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti u iznosu do 18.000,00 kn; trošak liječničkog pregleda.

-          Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

-          Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije: Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja.

-          Trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji od 2.500,00 kn do 18.000,00 kn.

-          Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

-          Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika: Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja; trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti (ukupno do 18.000,00 kn); trošak liječničkog pregleda; uplata obveznih doprinosa zdravstvenog osiguranja ili plaćanje liječničkog pregleda po računu liječničke ordinacije ili zdravstvene ustanove.

-          Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

-          Osigurali ste materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje osposobljavanja

-          Osigurali ste mentora za polaznika osposobljavanja na radnom mjestu koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se osoba osposobljavati

-          Osigurali ste jednog mentora za najviše tri, odnosno pet osoba

Potrebna dokumentacija i obrasci: http://mjere.hr/osposobljavanje-radnom-mjestu-dokumentacija-obrasci/

 

6. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva

Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu.

6.1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

6.2. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

6.3. Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)

 

7. Javni rad

Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

OVU MJERU MOGU KORISTITI dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

1. skupina:

-          bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju

-          mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca

-          mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci

-          mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci

-          osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci

-          osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

2. skupina:

-          korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3. skupina:

-          osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci

-          osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

TRAJANJE MJERE - 6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz mogućnost obrazovanja) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade.

FINANCIRANJE MJERE

Financira se 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.368,75 kn za prvu skupinu, odnosno, 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 2.184,37 kn za drugu i treću skupinu.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

Program javnog rada koji ste razradili temelji se na društveno korisnom radu, nije komercijalnog karaktera i ne uključuje redovan rad poslodavca koji donosi program

Kao udruga, ne možete koristiti mjeru javnog rada ako niste imali ili nemate zaposlenih te prethodnih godina niste koristili ovu mjeru, osim ako se utvrdi da se radi o izuzetno korisnom programu

Ako ste udruga koja djeluje 12 mjeseci ili kraće, ne možete koristiti javni rad za više od tri osobe

Korisnike javnih radova koji su uključeni u program javnog rada u trajanju duljem od 6 mjeseci moguće je uputiti u kratkotrajne programe obrazovanja

KAO NEZAPOSLENA OSOBA, KAKO BISTE KORISTILI OVU MJERU TREBATE ISPUNITI SLJEDEĆE KRITERIJE

Ako u posljednje tri godine niste radili u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci

Ako ste korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u javni rad se možete uključiti u nepunom radnom vremenu

 

8. Potpore za očuvanje radnih mjesta

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti.

I - Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

-          Radnici zaposleni kod poslodavca koji je zbog privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za očuvanje radnih mjesta,

-          Radnici stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavaca u poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih radnih i drugih karakteristika ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeve radnog mjesta.

 Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

-          Radnici stariji od 54 godine zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),

-          Radnici s nižom stručnom spremom (osnovno obrazovanje, ISCED 1),  radnici s nižim srednjim obrazovanjem (ISCED 2), te nezavršena osnovna škola, zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),

-          Radnici sa završenim srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem (ISCED 3) zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji).

TRAJANJE MJERE

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

-          Do 6 mjeseci.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

-          Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

FINANCIRANJE MJERE

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

-          Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu,

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

-          Isplaćuje se subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.184,37 kn za 2019. godinu,

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

-          U vašem je poslovanju došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju,

-          Izradili ste program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

-          Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju glavnu registriranu djelatnost u prerađivačkoj industriji (u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva), u kojoj ostvaruju prihod i imaju većinu zaposlenih,

-          Poslodavci koji imaju višak radnika iskazan usred povećanja troška rada nekonkurentnih radnika (neposredno vezanih za poslove u proizvodnji) koji je uvjetovan povećanjem minimalne plaće i/ili povećanje troška rada nekonkurentnih radnika neposredno vezanih za poslove u proizvodnji koji ne mogu ostvariti propisane norme i imaju iskazani gubitak,

-          Poslodavci u prerađivačkoj industriji kod kojih je došlo ili će u budućnosti doći do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju, neposredno vezanog za poslove u proizvodnji, te je na taj način detektiran potencijali višak radnika koji su u riziku od gubitka radnog mjesta,

-          Poslodavci kod kojih su radnici (neposredno vezani za poslove u proizvodnji u prihvatljivom sektoru) u razdoblju od 12 mjeseci uzastopno prije početka umanjenja osnovice imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće ili im je osnovica za obračun plaće minimalna plaća, i zaposleni su na neodređeno vrijeme.

Dokumentacija: http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta-dokumentacija-obrasci/

 

9. Stalni sezonac

Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

-          Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu

TRAJANJE MJERE

6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

-          Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.

-          Korisniku : Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

-          Ovu mjeru možete iskoristiti za onaj broj stalnih sezonaca koliko imate zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme

-          Stalnog sezonca moguće je angažirati do 30 dana i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu. Poslodavac će za ove aktivnosti moći osobu mjesečno nagraditi iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini.

Dokumentacija: http://mjere.hr/stalni-sezonac-dokumentacija-obrasci/

 

 

Prethodna stranica