Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Bespovratna sredstva, potpore, financijski instrumenti - LISTOPAD 2019.

 

BESPOVRATNA SREDSTVA/NATJEČAJI

Inovacije u S3 područjima, KK.03.2.2.06

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (privremeni)

Tema/sektor

Ulaganje u provedbu novih rješenja - inovativnih proizvoda/usluga

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

Iznosi sredstava

634.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Ulaganje u provedbu novih rješenja - inovativnih proizvoda/usluga 1 MSP-ova u S3 područjima (zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio ekonomija) putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja

Prihvatljive aktivnosti

1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;

2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;

3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2;

4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju su u rasponu od 750.000,00 do 20.000.000,00 HRK.

Predviđeni intenzitet potpore:

A) Regionalne potpore za ulaganje - intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine te iznosi:

a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;

b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja - intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

C) Potpore male vrijednosti (Program de minimis): Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacije-u-s3-podrucjima/

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika - faza I."

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Tema/sektor

Socijalna uključenost

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

od 21. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020.

Iznosi sredstava

Ukupno 100.010.000,00 HRK

Minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu:

-          Skupina 1: 500.000,00-2.000.000,00 HRK

-          Skupina 2: 400.000,00-1.200.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Skupina 1:

-          Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije);

Skupina 2:

-          postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom.

Predmet/svrha

Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Specifični ciljevi Poziva

Skupina 1:

-          Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;

-          Stvoriti nova radna mjesta u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima

-          Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika

Skupina 2:

-          Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova pravnog subjekta koji planira ili započeti ili transferirati poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima

-          Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika

-          Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-poslovanja-drustvenih-poduzetnika-faza-i/

 

 

Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza, KK.03.2.2.04

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijava

Tema/sektor

Poduzetništvo, inovacije

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

15. veljače 2019. godine - 29. lipnja 2020. godine

Iznosi sredstava

150.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga

Prihvatljive aktivnosti

1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) - provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Dokaz o iskazanom interesu tržišta u slučaju prilagodbe razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, te Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva potrebno je priložiti u Prijavni obrazac u karticu Prilozi, sekciju Prilozi i ostala obavezna dokumentacija. Može obuhvaćati sljedeće:

a. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,

b. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,

c. Revizija Studije izvedivosti,

d. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,

e. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge - može obuhvaćati sljedeće:

a. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,

b. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,

c. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,

d. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,

e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,

f. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

g. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.400.000,00 kuna, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore - do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

 

Znakovi kvalitete KK.03.2.1.11.

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijava

Tema/sektor

Poduzetništvo, znakovi kvalitete

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

10. rujna 2018. godine¸- 29. lipnja 2020. godine do 15:00:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Iznosi sredstava

5.000.000,00 HRK - sredstva namijenjena za I i II skupinu JP(R)S

2.500.000,00 HRK -sredstva namijenjena za III i IV skupinu JP(R)S.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSPovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju traženu kvalitetu ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije ili kreativnosti.

Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Prihvatljive aktivnosti

Vaučer se izdaje samo u svrhu ostvarivanja prava uporabe korištenja znakova kvalitete (prihvatljivi troškovi navedeni su u točki 2.9. Uputa za prijavitelje), i to onih koje je korisnik naznačio u svom projektnom prijedlogu, a koji su prihvatljivi za sufinanciranje putem ovog Poziva, odnosno koji će biti isporučeni od strane prihvatljivih pružatelja usluga.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

-          „Hrvatska kvaliteta"

-          „Izvorno hrvatsko"

-          „Tradicijski obrti",

-          „Umjetnički obrti".

Aktivnosti mogu biti prihvatljive samo ukoliko je izdavanje oznake kvalitete provedeno od strane prihvatljivog Pružatelja usluga navedenog u točki 2.1 Uputa. U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za nabavljanje znaka kvalitete za više proizvoda/linije proizvoda/usluga, odnosno više znakova kvalitete pod uvjetom da pravo na korištenje svih traženih znakova traži od istog pružatelja usluge. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje pružanja usluga više pružatelja.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000 kuna HRK.

Predviđeni intenzitet potpore - do 100%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e4bafa0-d138-40f5-82bb-b16d488cab63

 

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijava

Tema/sektor

Poduzetništvo, internacionalizacija

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

Od 24.08.2018. - Do 29.06.2020.

Iznosi sredstava

134.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Povećanje sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljive aktivnosti

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

-          nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja,

-          istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,

-          informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim

potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

-          za mikro i malo poduzeće 85 %

-          za srednje poduzeće 65 %.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

 

Certifikacijom proizvoda do tržišta, KK.03.2.1.12

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Tema/sektor

Poduzetništvo, certifikati

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

Od 18.6.2018. - Do 29.6.2020.

Iznosi sredstava

30.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi

1.000.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

-          za mikro i malo poduzeće 85 %

-          za srednje poduzeće 65 %.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=4486a535-94ba-4ee0-86c5-13aff638806a

 

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA Inovacijski vaučeri za MSP-ove, KK.03.2.2.03

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Tema/sektor

Poduzetništvo, inovacije

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku najranije od 2. srpnja 2018. godine od 11:00 sati. Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 16:00 sati.

Iznosi sredstava

50.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu: ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

- Testiranje proizvoda, usluge ili procesa

- Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa

- Demonstracijske aktivnosti

- Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se slijedeći intenziteti potpora:

-          85% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S

-          80% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S

-          75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S

-          70% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2

 

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme) KK.03.2.1.14

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Tema/sektor

Poduzetništvo, upravljanje procesima

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 11. lipnja 2018. godine u 11:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine.

Iznosi sredstava

38.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

-          ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)

-          ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom iliposlovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskihshema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu

u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

-          najniži iznos 50.000,00 HRK

-          najviši iznos 380.000,00 HRK.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=635a567d-1ea5-424c-9ede-8a44453bf898

 

Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu

Izvor

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tema/sektor

Poduzetništvo, obrazovanje u deficitarnim zanimanjima

Trajanje natječaja

10.09. do 31.10.2019.

Iznosi sredstava

55.800.000,00 HRK

Korisnici

Prijavu mogu podnijeti učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine", broj 42/08).

Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Projektu ukoliko:

-          su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske

-          imaju status redovitog učenika/ce sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

-          imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 3,00

-          ne ponavljaju razred u školskoj godini 2019./2020.

-          se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

-          imaju u cijelosti opravdanu potporu iz školske godine 2017./2018. i 2018./2019. ako su ju koristili

-          nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora

Ciljevi

-          povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima,

-          usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima,

-          osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi

Potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2019./2020. u srednjim školama obrazuju za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu1, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koja su ovim Projektom određena kao deficitarna.

Prihvatljivi trošak je sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Iznos potpore koji se može dodijeliti je 18.000,00 kn po učeniku za školsku godinu 2019./2020. (rujan

2019. godine - kolovoz 2020. godine).

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:

- I razdoblje: rujan 2019. godine - veljača 2020. godine, isplata u I kvartalu 2020. godine,

- II razdoblje: ožujak - kolovoz 2020. godine, isplata u II kvartalu 2020. godine.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju prihvatljivih aktivnosti.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

 

Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu

Izvor

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tema/ciljevi

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Trajanje natječaja

Od 10. rujna 2019. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

Iznosi sredstava

27.000.000,00 HRK

Korisnici

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine", broj 42/08)4.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi

Prihvatljive aktivnosti su:

-          izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Prihvatljivi troškovi su:

-          troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine", broj 63/14 i 80/18)

Minimalna naknada po satu iznosi za učenike:

-          razreda 3,59 kuna

-          razreda 7,17 kuna

-          razreda 8,65 kuna.

-          Naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje. Fond sati za učenike na naukovanju polaznike prvog razreda ne može iznositi više od 560 sati, drugog razreda 630 sati i trećeg razreda 640 sati. Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi s navedenim maksimalnim brojem sati za određenu godinu obrazovanja. Visina bruto II plaće mentora koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja koji su u statusu zaposlenika u obrtu ili pravnoj osobi te s navedene osnove za svoj rad primaju plaću utvrđuje se temeljem Potvrde o visini dohotka i primitaka izdane od nadležne Porezne uprave, a mentora u ostalim statusima sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu („Narodne novine", broj 128/17)7.

-          nabava opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s izvođenjem naukovanja.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.

Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi:

-          do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju,

-          do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s izvođenjem naukovanja.

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kuna. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 dana od dana prihvaćanja Privremenog izvještaja o korištenju sredstava po Ugovoru za provedbu projekta.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

 

Otvoreni javni poziv za projekt „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

Predmet

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2019. godinu.

Namjena

Bespovratna sredstva su namijenjena isključivo za stjecanje obrazovanja, u 2018. i 2019. godini, za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine", broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine", broj 134/15) kao i za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.

Trajanje natječaja

Od 10. travnja 2019. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. 10. 2019. godine.

Iznosi sredstava

2.000.000,00 HRK

Korisnici

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 20031. Na korisnike bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu primjenjivat će se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore2

Prihvatljive aktivnosti/troškovi

Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti¸/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik 1.200,00 /1.500,00 kuna

b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti najviše 3.200,00 kuna

c) Polaganje majstorskog ispita 2.600,00 kuna

d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše 5.400,00 kuna

e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine

f) Polaganje pomoćničkog ispita 1.200,00 kuna

g) Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova iz točke 4. Namjena bespovratnih

sredstava i iznos potpore ovog Otvorenog javnog poziva. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

 

 

 

Prethodna stranica