Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Informacija o zapošljavanju osoba s invaliditetom

 

Zapošljavanje osoba s invaliditetom uređeno je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN 157/13, 152/14 i 39/18  i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom  NN 75/18

 

I.              Obveznik

kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika.

U ukupan broj zaposlenih ubrajaju se i obrtnici koji su obvezno osigurani u svom obrtu.

U ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju se:

  • radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova i koji su temeljem tog ugovora prijavljeni na obvezno mirovinsko osiguranje.
  • radnici zaposleni na poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje navedenih poslova s posebnim uvjetima rada. Za njih je poslodavac dužan je, na propisanom obrascu, dostaviti Zavodu izjavu o broju zaposlenih radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

 

II.            Obveza

znači da je poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan  zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.

Obvezu nemaju novoosnovani poslodavci, u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana početka rada.

 

III.           Definicije

Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

 

Osoba s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti je osoba čiji invaliditet u odnosu na sposobnosti osobe bez invaliditeta jednake ili slične životne dobi, jednake ili slične naobrazbe, u jednakim ili sličnim uvjetima rada, na jednakim ili sličnim poslovima ima za posljedicu smanjenu mogućnost radno se osposobiti i zaposliti.

Iznimno, osobom s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti smatra se i osoba s invaliditetom čiji je radni učinak u granicama očekivanog, ali se na temelju smanjenih stvarnih i procijenjenih općih sposobnosti takve osobe ocijeni da je to u interesu očuvanja njezinih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti.

 

IV.          Kvota

Zakonom je propisano da kvota može biti različita, ali ne može biti manja od 2% niti veća od 6% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca.

Pravilnikom je određena Kvota u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj.

 

U kvotu se ubrajaju isključivo osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i zaposlene na najmanje 20 sati tjedno.

U kvotu za pojedini mjesec ubrajaju se samo osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik na zadnji dan u mjesecu.

 

V.           Izuzeća

a)    Zamjenska kvota

Obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavac može ispuniti tako da ima zaposlen propisani broj osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom i/ili zamjenskom kvotom u koju se ubrajaju:

‒ učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praktičnoj nastavi kod poslodavca

‒ rehabilitanti na praksi kod poslodavca

‒ studenti s invaliditetom zaposleni prema posebnom propisu

‒ osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i

‒ osobe s invaliditetom čije redovito obrazovanje poslodavac stipendira.

U zamjensku kvotu ubraja se i sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, odnosno s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava .

Obveznik koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu dužan je dostaviti Zavodu najavu ispunjenja zamjenske kvote (obrazac), ugovor u roku od petnaest dana od dana njegovog sklapanja te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

Zamjenska kvota može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed.

Službena osoba Zavoda ovlaštena je po potrebi neposrednim uvidom utvrditi činjenicu ispunjenja ugovornih obveza, kao i druge činjenice vezane uz najavu zamjenske kvote.

 

b)   Izuzeće radnog mjesta

Poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Poslodavac je dužan, na propisanom obrascu, dostaviti Zavodu izjavu o broju zaposlenih radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

Radna mjesta s posebnim uvjetima rada za koje je izdana suglasnost Zavoda izuzet će se od dana predaje zahtjeva Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

 

VI.          Novčane naknade

Poslodavci  koji bi trebali ali ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom obveznici su  obračunavanja i plaćanja novčane naknade.

Osnovica za obračun novčane naknade jest umnožak broja osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće za razdoblje na koje se obveza odnosi, a visina naknade obračunava se po stopi od 30 %.

Kako za 2018. godinu minimalna plaća iznosi 3.439,80 kn,  naknada (30%) iznosi 1.031,94 kn.

Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznicima novčane naknade, koji obvezu novčane naknade nisu utvrdili i/ili ispunili na propisani način i u propisanim rokovima, obvezu novčane naknade utvrđuje i iznos novčane naknade obračunava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom rješenjem. Žalba na njega ne odgađa izvršenja a rješenje je ovršna isprava.

Novčana naknada uplaćuje se u korist uplatnog računa Prihod državnog proračuna:
HR1210010051863000160 Poziv na broj odobrenja:  HR68  5118-OIB  obveznika 

Nema obveze podnošenja JOPPD obrazaca.

 

VII.         Novčane nagrade

Poslodavci koji nemaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom  a imaju zaposlene osobe s invaliditetom, kao i poslodavci koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote, mogu ostvariti novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće (1.031,94 kn) mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže 12 mjeseci kontinuirano za svaku osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote.

Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi, kao ni (na svoje ime) osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

 

VIII.       Kontrole

Radi praćenja ispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će, prema posebnom propisu o zaštiti osobnih podatka, mjesečno dostavljati podatke (o ukupnom broju zaposlenih kod određenog poslodavca, podatke o zaposlenim osobama s invaliditetom upisanim u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te druge podatke potrebne za praćenje kvote, sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec)  Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Zavod prati ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 

IX.Poticaji

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom (upisanu u očevidnik) na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: nalaz i mišljenje centra) utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.

Ovisno o tome da li se radi o ugovoru o radu za puno ili nepuno radno vrijeme, za izračun subvencije plaće primjenjuje se razmjeran dio osnovice, i to:

- za radno vrijeme od 20 do 24 sata tjedno, 50% osnovice

- za radno vrijeme od 25 do 29 sati tjedno, 62,5% osnovice

- za radno vrijeme od 30 do 34 sati tjedno, 75% osnovice

- za radno vrijeme od 35 do 39 sati tjedno, 87,5% osnovice

- za radno vrijeme od 40 i više sati tjedno, 100% osnovice.

 

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,

za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada, za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi.

Zavod sufinancira 50% do 70% iznosa troškova obrazovanja, koje traje najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva.

 

3. sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada osobe s invaliditetom,

za osobu s invaliditetom kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može se ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe radnog mjesta za tu osobu (prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca). Trošak prilagodbe radnog mjesta nadoknađuje se u visini stvarnih troškova, ali najviše do 40 osnovica (minimalna plaća) za jednu osobu s invaliditetom.

 

4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,

(razumne prilagodbe) ako je osobi sa invaliditetom radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto. Prilagodba uvjeta rada ne odnosi se na opremanje radnog mjesta koje je potrebno za obavljanje djelatnosti poslodavca, već isključivo na prilagodbu uvjeta rada u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu. Trošak prilagodbe uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova, ali najviše do 40 osnovica (minimalna plaća) za jednu osobu s invaliditetom.

 

5. naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu,

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote, te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika među kojima su osobe s invaliditetom, (a nema nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi) može ostvariti ovo pravo (naknada za doprinose) za svaku osobu s invaliditetom koja je zaposlena izvan/iznad propisane kvote, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

6. sufinanciranje troškova stručne podrške,

pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške koji je sastavni dio nalaza i mišljenja i kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške. Pravo se ostvaruje se temeljem ugovora koji se sklapa između Zavoda i poslodavca. Trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno, temeljem izvješća o izvršenoj satnici.

 

7. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju,

Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati za njih javni natječaj.

 

8. potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

 

Više možete saznati na  http://www.zosi.hr/zavod/kvota/   ili u Narodnim novinama 75/18, u u kojima su objavljeni  

  • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom;
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom; Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom;
  • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom i
  • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

 

 

Prethodna stranica