Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Jesenski međunarodni sajam u Grazu- HERBSTMESSE 03.-07.10.2019.

 

Hrvatska obrtnička komora organizirati će i sufinancirati sa 50% cijene standardno uređenog izložbenog prostora kolektivan nastup članova HOK-a na Jesenskom međunarodnom sajmu u Grazu- HERBSTMESSE 2019 jednom od najvažnijih sajmova u Republici Austriji, koji će se održati od 03. - 07. listopada 2019. godine na prostoru sajma u gradu Grazu.

Međunarodni sajam u Grazu je sajamska izložba sa preko 800 izlagača iz 20-tak države Svijeta, sa velikom posjetom sajmu (oko 100.000 posjetitelja u 2018. godini iz 40-tak države Svijeta) te je mjesto kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu sa potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih proizvoda i usluga, s ciljem izvoza, te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove ne samo na tržištu Austrije već čitave Europske Unije i šire.

Izložbeni program sajma u Grazu obuhvaća: međunarodna predstavljanja, alate i opremu za drvo i metal, opremu od inox-a, elektrotehniku, preradu plastike, gume, obradu metala, prehranu i ugostiteljstvo, namještaj i unutarnje uređenje, energetiku, opremu za prehrambenu industriju i ugostiteljstvo, turizam, proizvode široke potrošnje, tradicijske obrte, ručne radove, opremu za  zabavu i slobodno vrijeme...

U nastavku dopisa dostavljamo Vam osnovne informacije o sajmu, a u privitku i prijavu te uvjete nastupa na sajmu. Molimo Vas da spomenute materijale pošaljete obrtnicima na Vašem području, posebice obrtnicima koji bi svoje obrte željeli prezentirati po prvi puta na ovome sajmu:

Naziv sajma/adresa: Jesenski međunarodni sajam Graz- HERBSTMESSE 2019., Messeplatz 1, Graz, www.messecentergraz.at

Termin održavanja: 03.- 07. 10. 2019.

Broj izlagača/posjetitelja u 2018: preko 800 izlagača (21 država učesnica)/oko 100.000 posjetitelja).

Radno vrijeme sajma: 10,00-18,00 sati za posjetitelje, 09,30-18,30 sati za izlagače.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke" -svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Graz-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Graz, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu "ključ u ruke", uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 84,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 105,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke" standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 168,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 210,00 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)    prijavu - u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu

2)    podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača".

ROK PRIJAVE NASTUPA: 24. 08. 2019. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala - u Hrvatsku obrtničku komoru - adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Za dodatne informacije možete se Vi kao i zainteresirani obrtnici/poduzetnici obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610, elektronička pošta: drazen.horvat@hok.hr.  i Darko Prister, tel: 01/48 06 639, elektronička pošta: darko.prister@hok.hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uvjeti izlaganja obrtnika/poduzetnika na Jesenskom međunarodnom sajmu u Grazu HERBSTMESSE 2019,, 03. - 07. 10. 2019.

 

1. Prijava izlaganja

-          Sudjelovanje na sajmu u organizaciji HOK-e, izlagač prijavljuje pismenim putem ispunjavajući Prijavu - ugovor o zakupu izlagačkog prostora

-          HOK će na temelju prispjelih prijava izvršiti raspodjelu zakupljenog prostora za svakog izlagača prema traženoj veličini izlagačke površine

-          HOK po primitku prijave od izlagača istu može otkazati u slučaju ako je ukupno zakupljena površina popunjena

-          HOK može otkazati nastup na sajmu, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj izlagača ili ako prijavljena izlagačka površina bude manja od 50% ukupno planirane izlagačke površine

-          Minimalna izlagačka površina koju izlagač može zakupiti je 2 m2, osim ako se radi o izložbenom panou na stijeni onda je minimalna površina 1 m2

-          Izlagač prilikom određivanje potrebne izlagačke površine treba voditi računa o komunikacijskom prostoru, budući da treba osigurati pristup izlošku, kao i prostor za razgovore

-          Izlagač prilikom popunjavanja prijave mora voditi računa o realnoj zakupljenoj površini izlaganja, tj. treba paziti da na izlaganje pošalje količinu robe koja realno zauzima prostor naznačen u prijavi

2. Izlaganje

-          Izlagač je dužan pridržavati se termina predaje izložaka, kao i preuzimanja izložaka nakon sajmu

-          Ukoliko želi, izlagač može robu osigurati na vlastiti trošak, budući Komora ne može snositi troškove oštećenja, krađe ili gubitka robe

-          Izlagač odgovara za točnost podatka o eksponatima, a koje je dao za izradu zajedničke dokumentacije za otpremu robe na sajam i sa sajma (vrsta, vrijednost i količina)

-          Izlagač je obavezan zapakirati robu na način da je zaštićena od oštećenja te na pakiranju mora biti naljepnica sa podacima o vlasniku robe i upozorenju o načinu rukovanja

-          Izlagač je dužan robu predati za otpremu na sajma sa 2 popisa robe - jedan primjerak za izvođača, a drugi za sebe

-          Izlagač je obvezan po završetku sajma preuzeti robu te konstatirati stanje

-          Ukoliko izlagač nakon sajma  ne preuzme robu prema uputama, izvođač niti Hrvatska obrtnička komora ne snose odgovornost niti troškove za eventualno nestalu robu

3. Uvjeti plaćanja

-          Izlagač je dužan podmiriti ispostavljeni račun za izlaganje, prema stvarno korištenoj površini izlaganja na sajmu, u roku naznačenom na računu, u protivnom će mu se obračunavati zakonska kamata

-          U slučaju da izlagač ima primjedbe u svezi izlaganja (veličina prostora, pozicija na štandu, faktura i slično), dužan je najkasnije u roku od 15 dana od primitka fakture za nastup, dostaviti pismenu reklamaciju. Naknadne reklamacije neće se uvažavati.

4. Obrtnici/tvrtke s dugovanjima prema komorskom sustavu ne mogu prijaviti nastup dok ista ne podmire

 

 

Prethodna stranica